Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Şirketimiz 07.10.2016 tarih 29850 sayı ile Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütmektedir.

Dış Ticaret Danışmanlığı

Gelişen Global dünyada; Türk Firmalarının yurtiçi piyasanın yanı sıra dünya pazarlarında da başarılı, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerine destek vermek amacıyla dış ticarette genel eğitim, ile birlikte ürün danışmanlığı, lojistik hizmetlerin işlerliğinin sağlanması gibi eğitimlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
İthalat yapacak olan müşterilerimizin ürünlerle ilgili her türlü kota, gözetim ek vergi uygulamaları ile ilgili gerekli tüm alt yapı çalışmasını yaparak piyasaya girmeden önce her türlü risk hakkında önceden müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetlerimizde firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkin ve verimli politikalar üretip başarılı olmalarına yönelik çözümler üretiyoruz.

Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Firma Denetimleri

27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile OKSB sahibi firmalar ile YYS sahibi firmalar ile genellikle üçer yıllık zaman aralıkları ile veya riskli kişi veya işlemlerin sonradan kontrol planı dışında denetlenmesi öngörülmüştür. Bu denetlemeler gümrük gözetimlerinin sona ermesi sonrasında yapılmasından dolayı sonradan kontrol olarak adlandırılmaktadır.
Uzman kadromuz ile dış ticaret firmalarını gümrük müşavirliği firmalarından bağımsız olarak gerek dış ticaret gerekse muhasebe ve finans departmanları bazında denetleyerek teftişler öncesi müşterilerimizin gönül rahatlığı ile denetlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Tespit edilen uygunsuzlukların bir daha yenilenmesini engellendiği gibi muhtemel oluşacak cezaları Gümrük Kanunu’nun 234/3. Fıkrası kapsamında Gümrük İdarelerine müracaatta bulundurularak oluşabilecek cezalar yüzde on beş nispetinde uygulanması sağlanır.

Amaç; dış ticaret firmalarımızın daha etkin bir şekilde denetlenmesini sağlayarak üzerlerinde finansal bir yük oluşmasını engellemektir. Resim olarak da aşağıdaki resmi kullanalım.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

28524 sayı 10 Ocak 2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile gümrükte işlem yapan büyük ölçekli firmaların gümrükleme işlemlerinde bir kolaylaştırma getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kolaylık; ciddi bir çalışma ve pek çok prosedürün yerine getirilmesi ile ancak hayat bulabilecektir. Bizde bu noktada, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sunulacak olan başvuru formu ve 108 sorudan oluşan firma bilgilendirme soru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması adına uzman ekibimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Tarife Tespit Danışmanlığı

Özellikle ithal edilecek olan ürünlerin, doğru vergilendirilmesi adına detaylı bir tarife çalışması yapılması esastır. Bu çalışma dış ticaret firmalarının kötü sürprizlerle karşılaşmasını engellediği gibi; zaman zaman müşterilerin gereksiz belgelendirmelerden kurtarabilmektedir. Yanlış verilen bir tarife (GTİP, HS CODE) gümrük vergilendirmelerinde farklılaşmaya neden olduğu gibi vergi farkının da üç katı ceza ile karşı karşıya kalınmasına sebep olmaktadır. Tarife tespitinin de en çok problemle karşı karşıya kalınan eşyalar tekstil, makine ve kimyasal ürünlerdir. Bu ürünlerde de detaylı olarak tarife çalışması yaparak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Bağlayıcı Menşe Bilgisi Başvuru

Gelişen global dünyada, dünyanın çeşitli noktalarından yapılan ithalatlarla gerçekleştirilen üretimlerde ürünlerin menşe kazanımı kuralları kapsamında hangi menşei’ye ait olduğu gümrük vergileri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Eşyaların vergi oranları menşeye göre değişiklik gösterebildiği gibi; eşyalar gözetim, kota uygulamaları ile ek vergi uygulamalarına tabi olabilmektedir. Uzman kadromuz ile ithal edilen ürünlerin menşe kuralları kapsamında menşei tespit edilerek, bağlayıcı tarife başvurusu ile menşelerinin 3 yıl süreyle değişmeyen vergi oranları ile ithali sağlanmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı

Dahilde işleme izni 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Rejim kararına dayanılarak ithal edilen ürünlerin serbest dolaşıma sokulmadan, işlenerek ve katma değer sağlanarak ihraç edilmesine olanak sağlayan belgeler olarak kısaca açıklayabiliriz. Bu belgelerin alımı ciddi bir altyapı çalışması sonucu alınarak doğru şekilde kullanılması durumunda firmalara ciddi manada bir finans yükünden kurtulmalarına olanak vermektedir. Belgenin alımı ve işlerlikli bir şekilde kullanılıp kapatılması konusunda müşterilerimize profesyonel olarak destek veriyoruz.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvurusu

Gümrük Kanunu’nun 9. ve Gümrük Yönetmeliği’nin 28. Maddeleri kapsamında belirli Bölge Müdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığı’na Bağlayıcı Tarife Bilgisi müracaatı yapılır. Bağlayıcı Tarife Bilgisi alınması durumunda; ithalat rejimi kararında tarifenin karşısında belirtilen vergi oranlarının uygulaması kesinlik arz eder ve 6 yıl geçerliliğini korur. Böylelikle Gümrük idarelerinin uygulamalarında yeknesaklık sağlanmış olur. Bu başvurularda uzman kadromuz ile; eşyayı tanımlayabilen tüm özellikleri ile ifade edilebilmesi adına bir çalışma yapılıp, gerekli dokümanlar ile başvurunun yapılmasını sağlıyoruz.